คุณลักษณะรายวิชา

             จุดประสงค์รายวิชา
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2.สามารถนา ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ มาประยุกต์ ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตี
3.ตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
             สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2.เปรียบเทียบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย
             คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทัย อยธุยา ธนบุรี              รัตนโกสินทร ์ ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดำริในพระบาทเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น